Vedtægter

       Vedtægter for Skanderborg Bridgeklub

 

§ 1. Navn

Klubbens navn er SKANDERBORG BRIDGEKLUB.

 

§2. Formål

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener.

 

§3. Organisatorisk tilknytning

Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund.

 

§4. Ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved et bestyrelsesmedlems forfald supplerer bestyrelsen sig selv for resten af valgperioden. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor.

 

§5. Turneringsledelse

Bestyrelsen tilrettelægger og leder turneringerne.

 

§6. Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er 1. marts - 28./29. februar.

 

§7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Aflæggelse af årsregnskab.

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5.    Valg af 1 revisor.

6.    Forslag.

7.    Eventuelt.

 

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen.


Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun vedtages med 2/3's majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

 

Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet eller inden 1 måned, efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

 

§8. Kontingent

Klubkontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

§9. Opløsning

I tilfælde af klubbens opløsning overgår en eventuel formue og klubbens materiel til Skanderborg Kommune til brug for en tilsvarende forening.

 

Gældende pr. april 2012

 

Bestyrelsen

BridgeCentral, 1. juli 2019