Vedtægter

Vedtægter for Christiansfeld Bridgeklub (Felder Bridgeklub FBK)


Love og vedtægter for Christiansfeld Bridgeklub FBK (Felder Bridge Klub) 

§ 1. Klubbens navn er Christiansfeld bridgeklub FBK (Felder Bridge Klub) med hjemsted i Christiansfeld, Kolding kommune. 
§ 2. Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftner, samt efter ønske, at deltage i turneringsspil med andre klubber. 
§ 3. Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund, samt derigennem tillige Mesterpointordningen efter de om denne til enhver tid gældende regler. 
Medlemmerne modtager forbundets medlemsblad Dansk Bridge. 
§ 4. Som medlemmer kan optages alle, der af bestyrelsen findes værdige hertil. 
Medlemmerne er underkastet klubbens love, samt bestyrelsens bestemmelser. 
§ 5. Stk.1.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonens afslutning umiddelbart efter sidste ordinære spilleaften. Generalforsamlingen indvarsles senest 21 dage før afholdelse, ved annoncering på de forudgående 3 spilleaftner. 
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.        Valg af dirigent. 

          Formanden er dirigent, såfremt der ikke fremkommer andre forslag. 

2.        Bestyrelsens beretning. 

3.        Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber, samt fastlæggelse af kontingent. 

4.        Behandling af indkomne forslag. 

5.        Valg af formand. 

6.        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

7.        Valg af revisor. 

8.        Eventuelt. 

Stk. 3. Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
§ 6. Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Stk. 2. Formanden vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen. 
Stk. 3. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg hvert andet år, første gang efter stemmetal. 
Stk. 4. Foreningen har 2 revisorer valgt på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen således, at 1 revisor er på valg hvert andet år, første gang efter stemmetal. 
§ 7. Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
§ 8. Stk. 1. Foreningen tegnes af enten formand eller kasserer, idet kassereren alene har mulighed for at disponere over foreningens likvide kapital. 
Stk. 2. Foreningens kontante pengebeholdning skal indsættes på bankbog eller giro. 
Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke disponere over større beløb end den p.t. værende kontantbeholdning. 
§ 9. Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste besluttende myndighed i ethvert spørgsmål, der går udover, hvad der måtte være pålagt bestyrelsen ved den senest afholdte generalforsamling. 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, idet hvert medlem har en stemme. 
Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
Undtaget herfra er dog forslag til klubbens opløsning. 
Her kræves en stemmemajoritet på mindst 2/3 af samtlige klubbens medlemmer. 
Opnås dette ikke, indkaldes med mindst 7 dages varsel en ny generalforsamling, hvorefter forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal. 
Stk. 3. Vedtægtsændringer: Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt et stemmeberettiget medlem ›nsker dette. 
§ 10. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af: 
* Formand eller kasserer sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
* Mindst 1/3 af foreningens stemme- berettigede medlemmer. 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles jf. § 5. stk. 1. med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. 
Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig jf. § 9. stk. 1, dog kræves at mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede. 
§ 11. Bestyrelsen kan bevilge kontante tilskud til afholdelse af og deltagelse på kurser, samt til arrangementer til fremme af klubbens sammenhold. 
§ 12. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget jf. § 9 stk. 2, overgår en eventuel formue til Danmarks Bridgeforbund eller til velgørende formål. 
§13. Klubbens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. 


Vedtaget 14. september 2009.Generalforsamling april 2010


Generalforsamling i Christiansfeld Bridgeklub

Mandag den 26. april 201023 deltagere

Dagsorden

1: Valg af dirigent: Frank Smits blev valgt

2: Bestyrelsens beretning: Karen aflagde beretningen, der blev enstemmigt godkendt efter debat om kursus for nye medlemmer (forslag om annoncering + skolebridge)

3: Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber, samt fastlæggelse

af kontingent: Regnskabet blev enstemmigt godkendt efter drøftelse af kaffeordningen og medlemskabet af Dansk BridgeForbund. Kontingentet hæves med 100 kr til 600 kr.

4: Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag

5: Valg af formand

Karen Winther ønsker ikke genvalg: Ejnar Olsen enstemmigt valgt, betingede sig en makker

6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Bent Jensen er på valg ( er villig til genvalg ) enstemmigt genvalgt

Bent Thomsen er på valg ( er villig til genvalg ) enstemmigt genvalgt

7: Valg af revisor

Jacob Kjeldsen og Bente Madsen er revisorer.

Bente Madsen er på valg. enstemmigt genvalgt

8: Eventuelt: Uddeling af gaver til kagekoner fra kurserne: Joan, Eva, Anna og Gudrun

Top 16 spilles fremover efter generalforsamling og efter sidste egentlige spilleaften

Der ønskes flere substitutter + indberetning til Bent Jensen, så hurtigt som muligt, når der bruges substitut

Bestyrelsen tager forslag om pointfordeling ved udeblivelse, ikke spillet spil (oversidder) og pasrunder op til nyvurdering

9: Uddeling af præmier for vundne turneringer ved Peter Jacobsen. Der blev uddelt mange gode vine fra SuberBest

Aftenen sluttede med kort-Banko om bordpynten

Ref.: Eva Olesen


Generalforsamling april 2011

GENERALFORSAMLING I

Christiansfeld Bridgeklub

d. 11. april 2011

25 deltagere

1: Valg af dirigent: Frank Smits

2: Bestyrelsens beretning: Godkendt

3: Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber,

samt fastlæggelse af kontingentet: Godkendt og fortsat 600kr

4: Behandling af indkomne forslag:

A: Holdturnering. Ændringsforslag faldt: 5 for, 1 blank, 19 imod

B: Mødetidspunkt: Det blev vedtaget, at vi møder 18,45,

så spillet kan begynde præcist kl.19,00

Marianne sætter og passer klokken, så tiden overholdes.

Frank assisterer Peter, når bridgematen svigter og i andre nødstilfælde!

5: Valg af formand: Ejnar Olsen blev genvalgt

6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Peter Jacobsen og Eva Olesen blev genvalgt

7: Valg af revisor: Jacob Kjeldsen blev genvalgt

8: Evt: A: Peter Jacobsen indstilles til Nordeas pris: skulderklap

for lang og tro tjeneste!

B: Initiativer til at få nye medlemmer eftersøges:

Undervisningsmuligheder drøftet,

Forslag om 10 min. undervisning før spil om mandagen.

Opslag i Koldings Sommerbridge.

Frank takkede for god ro og orden, og der blev serveret tre stykker smørrebrød + en ostemad pro persona fra Superbest + kaffe.

Bent Jensen uddelte præmier til årets vindende hold.

Derefter sluttede aftenen med hyggebridge

Ref.: Eva


Generalforsamling marts 2012

Generalforsamling i Christiansfeld Bridgeklub mandag d. 26. marts 2012


Formanden bød velkommen og foreslog Frank som dirigent.


1: Frank valg enstemmigt

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2: Formanden fremlagde sin beretning, der blev godkendt.


3: Bent Jensen fremlagde revideret regnskab, der blev godkendt.


4: Kassereren foreslog, at kontingentet fortsat er 600kr pr. år for primære medlemmer. Det blev vedtaget


5: Ejnar Olsen blev valgt som formand.


6: Bent Jensen og Bent Thomsen blev genvalgt


7: Bente Madsen blev valgt som revisor


8: Forslag:        Bent Jensens forslag med 1 flaske uanset om det er 1. 2. eller 3. pladsen blev vedtaget


Peters forslag om edb-givne kort medbragt fra Vojens af Joan og Åse blev vedtaget.


9: Evt:        Ønske fra Louise om mindre snak under spillene vandt fuld forståelse.

Forslag fra Åse om en lidt bedre julefrokost. Bestyrelsen tager emnet op til drøftelse blandt medlemmerne i november 2012.


Ref.: Eva


ekstraqordinær generalforsamling september 2012


Ekstraordinær Generalforsamling

i Christiansfeld Bridgeklub

d. 24. sep. 2012

i kaffepausen


Bent Thomsen bød velkommen til forsamlingen og gav ordet til Peter Jacobsen,. der konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt, og at der kun var et punkt på dagsordenen:


Valg af ny formand.

Frank Smits blev foreslået og valgt enstemmigt uden modkandidat.


Frank takkede for valget og for Bent Thomsens indsats som konstitueret formand.


Frank efterlyste derefter medhjælpere til jubilæumsturneringen d. 4. nov. 2012


Ref. Eva Olesen


Generalforsamling 2013

Generalforsamling d. 29.04.2013 kl. 18.00

Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.  Formanden er dirigent, såfremt der ikke fremkommer andre forslag. Bestyrelsen foreslår Bo.

Ad.1. Bo blev enstemmigt valgt.

 1. Bestyrelsens beretning. v/ Formanden.

Ad.2. Formanden læste bestyrelsens beretning. Denne blev enstemmigt godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber, samt fastlæggelse af kontingent.        

Ad.3. Kassereren gennemgik foreningens regnskaber. Der er i året brugt en del penge af foreningens formue. Kaffeprisen blev atter diskuteret og bestyrelsen blev pålagt at undersøge andre muligheder. For ikke at tømme kassen helt besluttedes der at hæve kontingentet til 700 kr pr. person, som stadig er en del billigere end naboklubbernes priser.

 1. Behandling af indkomne forslag. Der er indkommet 1 forslag:

Forslag:

Udenbys medlemmer klargør borde, kaffe mv.

Lokale medlemmer rydder op efter aftenen.

Begrundelse: Er først hjemme 23.30 24.00 og det er sent, når vi skal på arbejde næste morgen.

Kan vi starte kl. 18.30.

M.v.h Inger Paulsen og Inge Meier.

Ad.4. Marianne og Frank vil hver gang åbne (kl.18.30) frivillige melder sig til at hjælpe. Bestyrelsen laver en plan for lukningen, der tages i vid udstrækning hensyn til udenbys spillere. Nøglen afleveres efter hver aften til Bent i Nørregade. Smits `erne henter den så hos Bent i løbet af ugen.

 1. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Ad.5. Frank Smits blev enstemmigt valgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Peter Jacobsen og Eva Olesen er på valg.          Sidst nævnte ønsker ikke genvalg.

Ad.6. Peter Jacobsen blev genvalgt, som nyt bestyrelsesmedlem blev Harry Nanninga foreslået og efterfølgende enstemmigt valgt.

 1. Valg af revisor. Jacob Kjeldsen er på valg. Jacob ønsker ikke genvalg.

Ad.8. Johan Rudebeck blev foreslået og enstemmigt valgt.

 1. Eventuelt, herunder  det kommende års turnering samt uddeling af årets      præmier.

Ad. 9. Peter Jacobsen rundsendte en artikel fra bridgebladet omhandlende kulørsvigt. (Temmelig indvikletJ)

Bent ønsked klubbens pointtildeling i forbindelse med parturneringerne drøftet. Bent forelagde en anderledes pointtildeling som efter hans mening skulle være mere gennemskuelig. Peter vil gerne fastholde den model vi bruger nu. Efter en længere debat, foreslog dirigenten at den kommende bestyrelse pålægges at arbejde videre med modellerne og komme med et forslag/oplæg til næste generalforsamling.

Ketty vil gerne levere  ”præmier” til et amerikansk lotteri i forbindelse med årets julefrokost, for at skaffe flere midler til foreningens kasse.

Bent undersøger muligheden for at lave nye sponsoraftaler til vores bridgemate.Efter generalforsamling fik vi smørrebrød leveret af Madpaletten, og efterfølgende blev årets præmier uddelt.

Der blev spillet en firebords parturnering hvor meldinger, som minimum skulle være i udgang. Dette gav nogle sjove resultater. Ved skift blev der spillet ”kortbanko” om bordpynten.

Aftenen forløb uden de store problemer.

Top 16 afholdes mandag d. 6.maj.

Næste sæson starter mandag d. 2.september 2013 kl. 18.45. Jeg kan oplyse at vi atter bliver 32 spillere i den kommende sæson.

Referent: Frank Smits i fravær af klubbens normale sekretær.


Generalforsamling 2014

Generalforsamling d. 07.april 2014 kl. 18.30

Referat

Bo valgt som ordstyrer

konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt ,

formandsberetning godkendt.

kommentarer: oprydningslister synlige på spilleaftner, begynderkurser i bridge 4 mandage i Kolding,Harry og Bent J. styrer EDB, julefrokost fra Mad og Vin god,kan gentages,
Indkomne forslag : placeringspoint i stedet for procent som forsøg i 1 år vedtaget.

formanden genvalgt.

Bente S. Petersen valgt til bestyrelse ,Bent J. genvalgt.

Bente Madsen genvalgt som revisor.

Eventuelt: Rudebech efterlyser foldere om etik, grønne hæfter findes i klubben Rudebech undersøger muligheder for fritagelse for bridgebladet,Bente M.:stadig for meget støj, etikansvarlige på skift. Bo : instruktion og gennemgang af spil på spilleaftner.
Bo: tak for ro og orden


Med venlig hilsen Bent ThomsenGeneralforsamling 2015

Generalforsamling den 23 marts 2015,   Bridgeklubben Christiansfeld


1. Bestyrelsens beretning v/formanden:

   Fin sæson, - Og ingen sne. Alle glade ---


2. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber, samt fastlæggelse af kontingent.

   Ingen kommentarer til regnskab, dog blev det nævnt, at regnskabet først skulle være afsluttet pr.1/4 2015.

   Samme kontingent næste sæson 2015/2016. Sæsonen starter 7.Sept 2015.


3. Indkomne forslag :

1. Peter J. foreslog, at vi skulle gå tilbage til en oprindelig pointfordeling. Få var for forslaget, flere for det nuværende  pointsystem,    de fleste undlod at stemme.

(Til det skal siges, at Mange ikke forstod gammel og ny pointberegning, skønt forklaret).

2. Færre spil i Holdturnering?  -32 spil stemte alle for.

3. Fremtidig mødetid ? 11 stemmer for 18.30,  14 stemmer for 18.45, så samme mødetid.

  4. Kursus.: Vedtaget med stor tilslutning, - en lørdag fra 10-15. Her også om spilleetik under meldinger og bridgespil.


4. Formand Frank Smits genvalgt.


5. Bestyrelsesmedlemmer: Harry Nann inga og Peter Jacobsen genvalgt.


6. Revisor Johan Rudebeck genvalgt.


7. Evt. Nyt medlem i 2015 John Olesen takkede for god modtagelse.Drop in turnering  i April den 13,-20,-27. Åben for Alle

Drop- in for medlemmer 20 kr( incl kaffe)

Drop-in for ikke medlemmer 30 kr (incl kaffe)


Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Seniorhuset i Christiansfeld  d. 18 april kl. 18.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bo Bojesen foreslået og valgt.
 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens  regnskaber, samt fastlæggelse af kontingent 2016/17. Kontingent for næste sæson bliver uændret 700 kr.
 4. Behandling af indkomne forslag. Peter Jacobsen fremkom og forklarede det gamle pointsystem.. Selv efter grundig forklaring om fordele og ulemper var det svært at forstå. Ved afstemning var der positive, negative og neutrale udmeldinger. Forslaget blev i alt nedstemt af medlemmerne.
 5. Valg af formand. Frank Smits genvalgt.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bent Jensen og Bente Schultz-Petersen er på valg. Bent Jensen genvalgt, og Bo Bojesen indtræder i bestyrelsen i stedet for Bente Schultz-Petersen, der ikke ønsker genvalg.
 7. Revisor Bente Madsen på valg og genvalgt.
 8. Eventuelt. Og -Uddeling af præmier.


Det var en rigtig dejlig sæson. Sød og blid vinter uden sne.

Vi har et godt kammeratskab, en god social bridgeklub.

Vi bliver igen næste sæson 32 bridgespillere, 8 borde.


På glædelig gensyn mandag den 5. Sept. 2016

Referat ved sekretær Bente Schultz-Petersen


generalforsamlinng 2017

Christiansfeld den 04.04.2017

Referat Generalforsamling Christiansfeld Bridgeklub 03.04.2017

1: Valg af dirigent: Ejnar Frandsen blev valgt.

2: Beretning: Beretningen blev fremlagt, behandlet og godkendt

3: Renskab og budget blev fremlagt, behandlet og godkendt

4: Indkomne forslag:

    A: Alle mod alle bliver med 6 spil pr. runde istedet for 5. Forkastet. Istedet blev bestyrelsen opfordret til at turneringen tilrettelægges med 28 30 spil pr. Aften.

   B:  Poul Jones turnering I stedet for top 16. Generalforsamlingen overlod til bestyrelsen at komme med to forslag til turneringer, som herefter udsendes til medlemmerne for kommentarer.

   C:  45- års jubilæum: Punkt 3 intern festligholdelse I klubregi blev vedtaget. Evt. Invitation af substituter.

   D: Lars Andersen var  tilstede som repræsentant for DBF's distrikt syd. Han overrakte Peter Christian Jacobsen distriktets æresnål. Nålen blev bl.a. givet for Peters formandsskab for klubben fra start til dens 25 års jubilæum og for de foreløbig 20 år derefter, hvor han er fortsat i bestyrelsen.  Nævnt blev også hans indsats for gennem undervisning at skaffe medlemmer til klubben og hans indsats for hjertebarnet: klubben skal være en social klub med et godt klima.

5: Frank Smits blev genvalgt

6: Harry Nanninga og Peter C Jacobsen blev genvalgt

7:Johan Rudebæk blev genvalgt.

8: Ros til bestyrelsen for årets arbejde

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten.

------------------------------------------------------

Bo Bojesen

Sekretær  


generalforsamling 2018

Dagsorden til Christiansfeld bridgeklubs generalforsamling.

Mandag d.16.april 2018 kl. 18.00.

Vi starter med spisning. (Fiskeanretning fra Favstrup fisk.)

HUSK selv at tage drikkevarer med.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Johan Rudebeck.

 1. Bestyrelsens beretning. V/ Frank Smits
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, samt fastlæggelse af kontingent. V/ Bent Jensen
 3. Behandling af indkomne forslag.
 1. Bestyrelsen ønsker under dette punkt at drøfte fremtidige præmier.
 2. Bestyrelsen ønsker under dette punkt en generel drøftelse af klubbens holdturnering.
 1. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår genvalg
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bent Jensen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Bo Bojesen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

 1. Valg af revisor. Bente Madsen er på valg.
 2. Eventuelt.

REFERAT:

Ad.1. Johan Rudebeck blev valgt til ordstyrer.

Ad.2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad.3. Regnskabet blev gennemgået. Da der var et forholdsmæssigt stort overforbrug, havde kassereren nogle ideer til nedbringelse af dette.

 • Forøgelse af kontingent med 100 kr.
 • Ingen mad til generalforsamlingen.
 • Ændring af præmietildelingen.

Dette ville betyde et mindre underskud i det kommende år på 1300 kr.

Yderligere forslag kom fra forsamlingen.

 • En forøgelse af kontingentet med 150 kr.
 • En forøgelse af kontingentet til 200 kr. og samtidig også mad til generalforsamlingen.

Med et knebent flertal på 7 stemmer på bestyrelsens oplæg, 6 stemmer på en forøgelse til 150 kr. og 2 stemmer for en forøgelse på 200 kr. 2 undlod at stemme, bestyrelsens ideer vedtaget.

Det blev i øvrigt efterfølgende foreslået at spisning til generalforsamlingen kunne betales af ”egen” lomme.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad.4. Peter vil i løbet af sommeren udarbejde et nyt forslag til en holdturnering.

I forbindelse med ændring af præmietildelingen, blev bestyrelsen bemyndiget til at fremkomme med            nyt oplæg.

Ad.5. Frank Smits blev genvalgt som formand.

Ad.6.Bent Jensen og Bo Bojesen blev genvalgt.

Ad.7. Bente Madsen blev genvalgt.

Ad.8. Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.50, hvorefter der blev gjort klar til spisning (Favstrup Fisk).


Generalforsamling 2019 referat

Christiansfeld den 03.04.2019


Christiansfeld Bridgeklub.


Referat Generalforsamling 01.04.2019.

_______________________________________________________

1:  Formanden bød velkommen og fik valgt dirigent. Johan Rudebæk blev enstemmigt valgt. 

     Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

2:  Bestyrelsens beretning v/ formanden. Beretningen enstemmigt godkendt.

3: Regnskabet v/ kassereren. Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

    Kontingent fastsat til 800 kr. for primære medlemmer, klubmedlemmer 560 kr. og passive medlemmer

    350 kr.

5: Valg af formand: Harry Nanninga blev enstemmigt valgt.

4: Indkomne forslag:

A)  Forslag om ændring af spilletidspunkt til om eftermiddagen.

      3 stemte for forslaget, 12 stemte imod og 3 undlod at stemme

B)  Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 4.

      4 stemte for, 6 stemte imod og 9 undlod af stemme

C) Forslag om at acceptere “turneringslederens” afgørelser. Enstemmigt vedtaget. Ved tvivl kan

    Klubbens dommerkomite indkaldes og se på den afgivne dom.

D) Fordelingen af score ved resultatet “ikke spillet”. Der var enighed om en fordeling 50% / 50%

     så vidt det er muligt.

E) Trukket tilbage af forslagsstilleren

F) Oprykning fra B til A gruppen i tilfælde af 2 substitutter.  Forslag gik på om et par kan rykke op

   hvis det har været erstattet af 2 substitutter. Ingen konklusion. Den kommende bestyrelse skal

  drøfte og komme med forlag til fremtidige regler.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Peter Jacobsen blev genvalgt, ingen var villig til at lade sig vælge som

    medlem nr. 5. Bestyrelsen fik af generalforsamlingen lov at supplere sig selv, hvis kandidat findes.

7) Valg af revisor: Johan Rudebæk blev genvalgt.

8) Smits vil også fremover stille bordene frem inden start. Oprydning blev drøftet. Vi fortsætter med at

    stille borde og stole på plads. Tag hensyn til par der endnu ikke har færdigspillet runden. Begræns uro.

    Bent Jensen nævnte, at et samarbejde med Haderslev kunne afhjælpe svigtende medlemstal. Han er

    ved at undersøge mulighederne.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede generalforsamlingen.


generalforsamling 2020 referat

Christiansfeld d. 29.07.2020Christiansfeld Bridge Klub  ( F B K )


Generalforsamling afholdt den 27.07.2020 kl. 18.30 i Seniorhuset, Christiansfeld

Referat:

1:  Valg af dirigent:

      Peter Jacobsen blev valgt

2:   Bestyrelsens beretning v/ formanden.

      Sæsonen 19 20 gik godt. Alle turneringer blev spillet med god stemning indtil Corona         satte en stopper for det hele. Vi er max. 14 spillere til næste år. Bestyrelsen blev bedt

      om at finde løsningsmodeller på næste sæsons medlemssituation med manglende

      spillere. Beretningen blev godkendt.

3:   Fremlæggelse af regnskab for sæson 19 20 og vedtagelse af kontingent for næste            sæson ved kassereren.

      Regnskab og forslag til kontingent blev fremlagt og godkendt. Kontingent uændret fra

      sidste år.

4:   Indkomne forslag.

      Ingen indkomne forslag

5:   Valg af formand:

       Harry Nanninga blev genvalgt.

6:    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

       Bent Jensen og Bo Bojesen blev genvalgt. 

7:    Valg af revisor:

       Bente Madsen blev genvalgt.

8.    Evt.

       Snak om løsningsmuligheder for medlemssituationen. Sammenlægning / samarbejde

       med Vojens Bridge Klub, dispensation fra DBF om medlemskab på trods af færre

       medlemmer. Bestyrelsen afholder møde med medlemmerne den første mandag i sept. i

       Seniorhuset, hvor klubbens situation bliver fremlagt til drøftelse.

Bo Bojesen

Sekretærgeneralforsamling 2021 referat

Christiansfeld den 1 juni 2021

Generalforsamling i Christiansfeld Bridgeklub FBK afholdt d 31.05.2021 i Seniorhuset Christiansfeld.

__________________________________________________________________________

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

____________________________________________

Ad 1: Valg af dirigent:

Bo Bojesen blev enstemmigt valgt

Ad 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden.

Formanden berettede om årets gang og  om de gennemførte turneringer. Året var

meget anderledes pga. covid 19. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3: Regnskab og budget.

Kassereren fremlagde regnskabet, der viste et overskud på næsten 3000 kr.

Enstemmigt vedtaget

Budget og kontingent fastsættelse udsat til punkt 4a pga. klubbens lave medlemstal.

Ad 4: Indkomne forslag.

Hvad gør vi det kommende år?

Vi er pt. 7 par eller 14 spillere. Det blev aftalt at alle forsøger at finde 1 par mere, så vi

kan spille ved 4 borde. Tilbagemelding senest den 1. september 2021. Hvis det ikke lykkes med

det sidste par, spiller vi ved 3 borde med oversidder. Vi spiller fortsat kl. 18.45 mandag aften.

Budget og kontingent.

Kontingentet blev fastsat til 400 kr. for primære medlemmer og kr. 140 for klubmedlemmer.

Ad 5: Valg af formand.

Harry Nanninga blev enstemmigt genvalgt.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Peter Jacobsen blev enstemmigt genvalgt. Den 5 bestyrelsespost står fortsat ledig.

Ad 7: Valg af revisor.

Johan Rudebeck blev enstemmigt genvalgt.

Ad 8: Evt.

Peter Jacobsen vil gerne lave et indlæg til Jyske Vestkysten og den lokale Tyrstrup

Herreds Tidende om FBK og den situation klubben pt står i. Der vil i indlægget indgå

en opfordring til evt. nye medlemmer at melde sig. Vi har hårdt brug for dem.


                       Bo Bojesen  Referent            
generalforsamling 2022

Christiansfeld d 05.04.2022


Christiansfeld Bridge Klub FBK


_____________________________________________


Referat generalforsamling 2022 afholdt i Seniorhuset, Christiansfeld d. 04.04.2022

___________________________________________________________________________

Referat:

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1:        Valg af dirigent. Bo Bojesen blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor

Beslutningsdygtig

2:        Bestyrelsens beretning v/ formanden.

Formanden omtalte at året - igen- havde været atypisk. 3 måneder med        coronanedlukninger havde forkortet sæsonnen. Bortset fra dette var alt          forløbet efter planen. Formanden udtrykte stor tilfredshed med stemningen i           klubben og med ordningen, at et par sidder over hver spilleaften.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3:        Regnskabet blev fremlagt af kasseren. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4:        Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog, at vi fortsat har en klub til næste år. Vi er 12 aktive        medlemmer, men håber på tilgang af nye. Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Bestyrelsen foreslog, at der bliver afholdt en jubilæumsfest en gang i efteråret        i anledning af klubbens 50 års eksistens. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

3a:        Kontingent: Det blev enstemmigt vedtaget at kontingentet til næste år er              800 kr pr medlem.

5:        Valg af formand: Harry Nanninga blev enstemmigt valgt

6:        Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bent Jensen og Bo Bojesen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Det lykkedes ikke at få valgt et 5 medlem.

7:        Valg af revisor: Bente Madsen blev enstemmigt genvalgt

8:        Evt. Peter Jacobsen læste teksten i den kommende annonce i Tyrstrup  HerredsTidende højt for generalforsamlingen. Annoncen opfordrer nye spillere til at  melde sig til introduktionsaftner den 25.04 og den 02.05 2022. En del af klubbens nuværende medlemmer møder op på de to datoer for at hjælpe med at lokke nye medlemmer til.

Generalforsamling 2023

                                                                                                                Christiansfeld d. 14.03.23Generalforsamling mandag den 27.03.2023 kl. 18.00 I Seniorhuset.


Dagsorden:


1:    Valg af dirigent

2:    Bestyrelsens beretning v. formanden

3:    Fremlæggelse af foreningens regnskab v. kasseren

4:    Behandling af indkomne forslag:

1: Klubben nedlægges med virkning fra den 31.8. 2023

2: Klubben meldes ud af DBF

5.:  Fastsættelse af kontingent v. kasseren

6.    Valg af formand: Harry Nanninga forlader klub

7:    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bent Jensen og Peter Jacobsen er på valg. Bent ønsker ikke genvalg.

8:     Valg af revisor.  Bente Madsen er på valg

9:     Evt.


Ad 4.2

Bent har talt med DBFs sekretariat.

Som NYT medlem af DBF skal der være 4 borde i klubben for at den kan blive godkendt.

Som eksisterende medlem er det ikke noget DBF tager sig af - så vi kan roligt køre videre med 3 bordeChristiansfeld Bridge Klub Referat fra Generalforsamlingen afholdt d. 27.03.2023 i Seniorhuset, Christiansfeld

______________________________________


1:        Som dirigent blev valgt Bo Bojesen


2:        Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Godkendt uden bemærkninger


3:        Kasseren fremlagde regnskabet for sæson 22 - 23.  Godkendt uden


Bemærkninger.


4:        A:   Klubben nedlægges med virkning fra 31.08.23. Nedstemt


B:          Klubben meldes ud af DBF.  Nedstemt


C:          Vedtægtsændringer:


§5 stk.1.  Ordinær …..spilleaften. Datoen for generalforsamling fastsættes i 


årets spilleplan og varsles 3 spilleaftener før afholdelse. Samtidig 


mindes om reglerne for indkomne forslag.  Vedtaget


§6 stk 1.  Klubben ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer.  Vedtaget


§6 stk. 3. Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer 


sig selv med formand, kasserer osv.  Vedtaget


§8 stk 1. Klubben tegnes af formanden.  Nedstemt


§8 stk 2.  Klubbens kapital står på en bankbog. Foreningen har ingen likvide 


midler.  Vedtaget


§8 stk 3.  Uventede udgifter forelægges medlemmerne til endelig beslutning


Vedtaget


§12          I tilfælde af …..... overgår en evt. Formue til Danmarks Bridgeforbund,


velgørende formål eller andet formål efter medlemmernes beslutning.  Vedtaget5:        Kontingentet blev fastsat til 800, kr pr primærmedlem


6:        Udgik


7:        Peter Jacobsen, Bo Bojesen og Karen W Jensen blev valgt. (Karen W J dog kun


Indtil ny sæson starter, hvorefter posten overgår til 3. person)


8:        Bente Madsen blev genvalgt


9:        Peter Jacobsen takkede Harry Naninga og Bent Jensen for deres store indsats 


I klubben. 


_________________


Bo Bojesen 


Sekretær    


BridgeCentral, 18. april 2023