Vedtægter


Vedtægter

for

Østsjællands Bridge Klub


§  1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Østsjællands Bridge Klub, i det daglige kaldet ØBK.

Klubben er stiftet d. 20. marts 2009.

Klubben er hjemmehørende i Køge kommune.

Klubben har fast spillested hos Østsjællands Bridge Center, i det daglige kaldet ØBC.


§  2. Formål

Klubbens primære formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.


§  3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Østsjælland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.


§  4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.*


Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt at leve op til klubbens formålsbestemmelse.


Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i Klubregler for ØBK.


Endeligt afslag på medlemskab af Klubben skal efter anmodning af den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.

Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.


Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og er bindende for hele sæsonen, dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter ½ sæson, når omstændighederne tale for det.


For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.


Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af en sæson.


I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubbens afvikles.

- 2


§  5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.


Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten, uden at dette foreligges generalforsamlingen.


§  6. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmer krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som særligt punkt.


En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.


En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 &14.


§  7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted på hjemmesiden og ved opslag med tre ugers varsel.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelse senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.- 3 -


En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 & 16.


§  8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af budget.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand (lige år).
 8. Valg af kasserer (ulige år).
 9. Valg af sekretær (ulige år).
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
 12. Valg af suppleanter.
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 14. Evt. valg til distriktets generalforsamling.
 15. Eventuelt.


§  9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes at en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 & 16.


Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved personvalg mellem flere kandidater. Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referater godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 10. Eksordinær generalforsamling

Eksordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse at det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 • 4


§ 11. Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.


Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer, en formand, en kasserer, en sekretær og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens kassereren, sekretærer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.


Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.


Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret.


Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes på generalforsamlingen.


§ 12. Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1/5 30/4. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.


§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.


§ 14. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 1.000,- eller vedl låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som hviler på klubben.


 • 5-


§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt eksordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en eksordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny eksordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.


Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Danmarks Bridgeforbund eller en anden almennyttig dansk forening.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 2009

Ændringen * vedtaget på generalforsamlingen 10. maj 2010.
       Jonas Hansen                        Per Egelund
       Formand                                Dirigent
Klubregler

K L U B R E G L E R


FOR


ØSTSJÆLLANDS BRIDGEKLUB


§ 1 Formål

Formålet med dette reglement er:

- at sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer arrangeret af klubben.

- at sikre, at ingen uretmæssigt drager fordele af speciel adfærd omkring melde- og spilleforløbet.

- at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.

- at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afviklingen af turneringer.


§ 2 Systemkort

Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer, og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for modspillerne ved starten af en runde eller en kamp.

Manglende overholdelse af  kan medføre fradrag af op til 5 point i score, eller 5 IMP for holdturneringer.


§ 3 Turneringsafvikling

I klubbens turneringer gælder følgende regler og love i den angivne prioritetsrækkefølge: Nærværende klubregler,

forbundets turneringsreglement og ”De internationale love for turneringsbridge”


§ 4 Turneringskomite

Bestyrelsen vælger 3 medlemmer, der fungerer som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg.

Turneringskomiteen træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Der
betales ikke depositum.

Turneringskomiteens afgørelse kan appelleres videre til distriktets appelkomite. Her betales depositum og

kendsgerningerne fastlægges på DBFs appelformular.


§ 5 Uregelmæssigheder

Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen af
turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling. Der må ikke
meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse. Uregelmæssigheder under meldinger og
spil må ikke afgøres af spillerne selv. Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheden kan blive rettet
ensartet og i overensstemmelse med regler og love.

Turneringslederen meddeler, hvis der gives ekstra tid, hvilket kun kan begrundes i, at turneringslederen har måttet
bruge unormal lang tid til sin afgørelse.


§ 6 Tidsoverskridelser

I klubbens turneringer anvendes altid et turneringsur, der angiver den afsatte tid til spillene. Første overskridelse heraf medfører en advarsel, hvorefter der fratrækkes 1 point i score, eller 2 IMP i holdturneringer, pr. tilfælde.


Turneringslederen kan dog, i særlige tilfælde, hvor der er tale om spillere med mindre erfaring, eller hvor

der er tale om spillere der i gentagne tilfælde har overskredet den afsatte tid, bestemme at et eller flere spil

skal opgives spillet, hvorefter der idømmes reguleret score.

 § 7 Bridgemate

 Nord indtaster og øst kontrollerer, godkender og oplyser de øvrige spillere om procentsats. 
 På forlangende kan de øvrige spillere ved bordet se de indtastede resultater. Dette skal ske uden kommentarer.
 Ved holdkampe og alle større turneringer er procentvisning og andre bordes resultater slået fra.

 

§ 8 Mundtlig appelkomite (MAK)

Alle appeller skal som første instans afgøres af en MAK (se instruks), hvor klubben på forhånd har udpeget et antal spillere der kan benyttes som MAK-formand. Øvrige MAK-deltagere skal foruden de implicerede parter og Turneringslederen, udpeges blandt spillere på samme niveau som parterne, og af samme styrke.

BridgeCentral, 4. maj 2021