Bestyrelse:

Formand

Jan Erik Pedersen

Nybyvej 29

3720 Aakirkeby

Telefon: 30 44 43 74

Email: jan.lot@mail.dk


Kasserer

Mogens Aggerholm

Svinget 5

3720 Aakirkeby

Telefon 56 97 46 46

Email: mogensaggerholm@mail.dk


Sekretær

Hans Otto Munch

Bukkevadsvejen 8

3720 Aakirkeby

Telefon 56 97 81 07

Email: munch.aagaard@mail.dk


Bestyrelsesmedlem

Morten Top-Jensen

Plantagevej 30

3751 Østermarie

Telefon 56 44 21 03

Email: morten.top@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Anker Munch

Sandvejen 10

3720 Aakirkeby

Telefon 56 97 81 66


Turneringsansvarlig

Birger Nielsen

Bavnet 13

3720 Aakirkeby

Telefon: 23 30 19 34

Email: birger_nielsen@pc.dk


Suppleant

Birger Lund

Bofelyngsvejen 1

3720 Aakirkeby

Telefon 40 14 45 42                


Spillested

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56

3720 Aakirkeby

Telefon 56978075


Vedtægter

Vedtægter for

Pedersker Bridgeklub


§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Pedersker Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune.

Klubben er stiftet den 11. september 1957.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

                 Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Bornholm og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet Mesterpointordningen efter gældende regler.

§ 4. Medlemskab

                 Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter ½ sæson, når omstændighederne taler herfor.

Medlemskab af klubben overføres automatisk fra en sæson til næste sæson, med mindre bestyrelsen har modtaget udmeldelse senest den 1. august.

Æresmedlemmer kan indstilles af bestyrelsen til udnævnelse ved en generalforsamling.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler, og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse, samt følge de af Danmarks Bridgeforbunds gældende turneringsregler.

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales i oktober for hele sæsonen.

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endelig afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter.

§ 7. Ordinær generalforsamling

                 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften i sæsonen.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag med tre ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges medlemmerne før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 15 og 16.

§ 8. Dagsorden

                Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Skriftlig afstemning om et forslag kan forlanges af blot et medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat et ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen

                 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og en turneringsleder og vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand, kasserer, sekretær og turneringsleder.

Bestyrelsen kan bevilge kontant tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres indenfor Danmarks Bridgeforbund.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 suppleant til bestyrelsen for en 2 års periode. Suppleanten med længst anciennitet indtræder i bestyrelsen, hvis der opstår behov.

§ 12. Regnskab

                 Klubbens regnskabsår er 1. april til 31. marts.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubben inden den ordinære generalforsamling.

§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 14. Tegning og hæftelse

                 Klubben tegnes af formanden.

§ 15. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16. Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå Distrikt Bornholm eller en anden almennyttig forening.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 2010


Formand                        Dirigent

Poul Munch                        Povl Kofoed Hansen


Jubilæumsskrift                                                     


Pedersker Bridgeklub

60 års jubilæum

11.september 1957 11.september 2017


Det var en onsdag det hele startede. Der var nemlig et udvalg bestående af dyrlæge Poul Riis, kasserer Thor West og uddeler Carl Philipsen, der havde indbudt til et møde den 11. september 1957 på Pedersker Samlingshus, for at få startet en bridgeklub.

Der var ikke mindre end 40 spillere, der mødte frem. Så man skred straks til en stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt en bestyrelse, bestående af Thor Westh, Poul Riis, gårdejer Hans Nielsen, amtsrevisor Gether Jensen og Carl Philipsen og selvfølgelige behørige suppleanter og revisorer.

Der skulle spilles om onsdagen, skiftevis makkerpar og hold.

Allerede den 18. september konstituerede bestyrelsen sig med posterne:

Formand: Dyrlæge Poul Riis

Kasserer: Gårdejer Hans Nielsen

Turneringsleder: Kasserer Thor Westh

Sekretær:  Uddeler Carl Philipsen

Bridgeopgørelser, mapper m.m. : Amtsrevisor Gether Jensen.

Kontingent 5 kr. men ekstra 20 kr i første kvartal, fordi udgifterne til annoncering, mapper med mere var løbet op i ca. 1000 kr.

Selvfølgelig  blev der også tegnet brandforsikring for det indkøbte materiel.

Bornholms Tidende  kunne den 19.september på side 4  berette om fremkomsten af en bridgeklub i Pedersker. Tilfældigvis var der også en lille notits nok i august 1957 om, at Dyrlæge Poul Riis den 27. juli 1957 var blevet gift med Sigrid Karen Olsen (Sisse). Det står der også i kirkebogen for Pedersker.

Så havde der i øvrigt været folketingsvalg den 14. maj, hvor H.C. Hansen igen som stats- og udenrigsminister kunne danne regering sammen med Retsforbundet og de Radikale. Den norske konge var også død, så Tidende havde flere ” breaking news” på tapetet.

I USA, sad Leonard Bernstein og nørklede med en kæmpe opsat musical, som verden aldrig havde set mage til, nemlig:

West Side Story, som havde premiere på Broadway New York, den 26.september 1957. Den popper stadig op på flere verdens scener !

Men i Pedersker Samlingshus har man ellers bare spillet og spillet bridge onsdag efter onsdag, indtil man nåede foråret 1958, hvor man den  1. april holdt den første ordinære generalforsamling, med præmieuddeling til de første 3 i makkerpar og til de første to i hold.

Før Jul havde der været 40 spillere, men flere kom til. Så hele vinteren kunne man mobilisere 48 spillere. Der skulle startes igen den 17. september 1958.

Sommeren over var der til- og fragang; men det hele endte med 48 spillere, som ville starte med makkerpar i første omgang. Holdturnering var der ikke rigtig stemning for. Det blev dog gennemført i løbet af vinteren. Pedersker var også blevet inviteret til kamp mod Nexø Bridgeklub, og den lakoniske opgørelse var den simple konstatering, at Pedersker Bridgeklub tabte stort.

Nederlaget kunne dog ikke afholde klubben fra at fortsætte fortrøstningsfuldt frem mod julen 1959 med igen 48 spillere, hvor de øverst placerede ses af den protokolførte opgørelse:

                                                  

Det går lidt op og ned, så i en del år er der 32 tilmeldte spillere. Mønsteret er det helt klassiske: Bridgespil fra september til Jul og igen vinteren over fra januar til april og inden man får set sig om,  er det april 1967. 10 år er gået og enkelte ihærdige  tænker i fest med damer, spisning og dans; men flertallet mente, at en sildeanretning med saltstegt sild og 3 stykker smørrebrød måtte kunne gøre det. 12 kroner for hele herligheden.

Så sådan blev det, da formanden ( gennem alle 10 år) Poul Riis bød velkommen til generalforsamlingen, den 20. april 1967, efter at være blevet valgt som dirigent i lighed med alle andre tidligere generalforsamlinger. Forinden fik man spist og drukket den aftalte menu til 12 kr.

Thor West var også still going strong i bestyrelsen og havde også siddet med i alle de 10 år. Gether Jensen var dog flyttet på grund af sygdom; men nåede i 1964 at blive udnævnt til klubbens første æresmedlem.


Den 4. september 1967 er noteret følgende om bestyrelsen

Formand                                  Poul Riis

Turneringsleder                      Thor West

Næstformand                          Ejner Jensen

Kasserer og regnskabsfører   Knud Erik Kofoed

Materielforvalter                     Herluf Christensen

Sekretær                                    Hedvig Koeofoed

Kontingent 15 kr for 1. halvår og 20 kr. for andet.

Var man kortvarigt træt af at spille bridge kunne man tage en tur i biografen. Sound of Music var stadig et hit, selvom filmen kom allerede i 1965. Beatles havde også gennem nogle år bragt masser af teenage piger i ekstase over den ganske klode. Masser af deres numre er i øvrigt stadig herlige at lytte til.

Det bliver til mange spilleaftener de næste år med tilhørende generalforsamlinger, som ligger i marts-april.

Formanden får selvfølgelig ordet i sin beretning og sammenfattende:

Takkes for den gemytlige stemning i klubben.

Flere damer kunne være ønskeligt.

Det hænder, at der er for meget spektakel under spillet.

Det går også jævnligt for langsomt med at få afviklet spillet. Formanden lufter dog en teori om, at det er fordi man er så glade for at være i Pedersker Bridgeklub at man gerne trækker tiden, for at kunne nyde samværet så meget des længere.

Der ønskes mere opmærksomhed på, at kortene lægges korrekt tilbage i mapperne. Det sker jævnligt at en spiller sidder med et kort for meget.

Den blinde må ikke kigge på regnskabs sedlen, før spillet er færdigspillet.

Ønskeligt med større interesse for at kunne afvikle en holdturnering.

Topscorerpræmie synes bestyrelsen er lidt fjollet; men det bliver totalt nedstemt.

Ved GF (generalforsamling) den 29.marts 1972 bliver spilleaftenen ændret til torsdag, fordi der længe åbenbart har været noget godt i fjernsynet om onsdagen. Eller af en helt anden årsag!

Den 4. oktober 1973 beslutter bestyrelsen at den frem over (langt om længe) også skal spille holdturnering.

Det har man også spillet nogle andre år nu og da.  For ved GF 26.marts 1975 noterer formanden lakonisk, at det er første gang at Thor West ikke vinder holdturneringen i 1. division. Det bliver nemlig holdet, bestående af:

Knud Munch Gunnar Kofoed Erik Funch Poul Hansen, der vinder.

Det er op og ned med antallet af spillere, selvom det ret stabilt ligger mellem 40- 48 spillere.

Ved GF den 14.april 1976 vedtages det, at klubben skal meldes ind i Danmarks Bridgeforbund, hvilket giver adgang til at spille om bronze points, ligesom Bridgebladet så udkommer til medlemmerne.

Årene går og i september 1982 sættes alle sejl til for at fejre klubbens 25 års jubilæum. Alle Bornholms bridgespillere indbydes til turnering, som afholdes i Nyvest Centeret, søndag den 26.september. Der deltog 140 spillere i 7 rækker.

Ved generalforsamlingen den 30. marts 1983 glæder man sig over afviklingen af jubilæet året før. Sigrid og Poul Riis skænker en vandre pokal, hvor vinderne første gang bliver Thor Westh og Erik Hansen. Det bliver navne, man støder på utallige gange senere.

Klubben har nu for alvor fundet sine ben at stå på, så derfor besluttes det at der også skal spilles drop in med 6 aftener i juni juli. Formanden kunne senere berette, at der i alt havde været 342 deltagere til drop in, hvilket havde været over al forventning. Antallet daler imidlertid, så ved GF den 18.april 1994 besluttes det at stoppe med drop in. Det økonomiske udbytte står ikke mål med det praktiske besvær, turneringen indebærer

Klubben kunne ved GF den 18. april 1984 mønstre 60 spillere; men 64 til holdkampene. Formanden Bo Ulrik Munk rejser over og gårdejer Poul Munch, Aagård overtager formands skabet og forbliver formand de næste 28 år.

Der går flere år med en meget traditionel turneringsafvikling i en efterårs- og en vintersæson, hvor endnu et højdepunkt indtræder i september 1997, altså præcis 40 år efter klubbens start. Bestyrelsen går igen i arbejdstøjet og kan den 7.september 1997 afvikle en jubilæumsturnering for alle i Aakirkeby Haller. Formanden Poul Munch har ihærdigt formået at skaffe 16 sponsorer, som bibringer turneringen præmier til et samlet beløb på kr. 6.900. Det frister i alt 96 spillere fra nær og fjern, som spiller og deltager i den efterfølgende fælles spisning.

Gennem disse 40 år er der blevet røget ganske betydeligt i spillelokalet, uden at der fremsættes voldsomme klager. Generne tager dog til, så i september 2003 beslutter bestyrelsen, at der ikke må ryges i 1. halvleg. Det indebærer så til gengæld at rygningen i 2. halvleg bliver voldsom og intens. Senere vedtages et totalt rygeforbud.

Det går rigtig fint med medlemstilslutningen, så i årene 1997 2011 kan formanden hvert år notere deltagelse af 64 spillere. I årene siden har klubben haft mellem 56 og 60 spillere.

En ny milepæl er nået, så den arbejdsomme bestyrelse arrangerer igen en storslået jubilæumsturnering lørdag den 29.september 2007 i Aakirkeby Hallerne både med bridgespil, spisning og dans. I turneringen deltager også Gunnar Munch, som har været medlem i klubben gennem alle 50 år. Gunnar Munch fik i øvrigt en tredje plads i D rækken sammen med Bo Ulrich Munch, så der var nok at hylde og fejre.

Teknikken udvikler sig, så i vintersæsonen 2010 indkøbes bærbar computer med programmet Bridgecentralen og Server og hertil 16 stk.  Bridge Mates. Herefter skulle resultatberegning og turneringsopsætning kunne overlades til EDB systemerne. Der var dog i starten en del indkøringsproblemer, indtil det blev opklaret, at et serverkabel, som skulle forbinde det hele, var defekt. Investeringen i alt på kr. 12000 blev sponseret af Bornholms Brand, Sparekassen Bornholms Fond samt Nordea Fonden plus lidt af egne midler. Med dette EDB grej bliver det også muligt at spille med EDB givne kort og det gennemføres så; men kun for alle holdturneringerne. Spilfordelingerne og resultaterne bliver så straks lagt ind på klubbens hjemmeside, så de er tilgængelige for efterfølgende analyser, hvis man har brug for det. Klubbens hjemmeside er: http://www.bridge.dk/3140/

EDB kortene leveres af Bornholms Bridgedistrikt formedelst en betaling på kr. 2 pr. spil, eller noget der svarer til kr. 192 for 3 gange 32 spil. Det kunne være ønskeligt med EDB kort til alle spilleaftenerne, men i så fald må det afklares, hvad indkøbsudgifter vil blive til det ønskede materiel. Måske vil Velux Fonden kunne yde støtte.

Vi når så til september 2017, altså 60 år efter klubbens oprettelse. Ambitionerne om en stor anlagt jubilæumsturnering er faldet betydeligt; men klubben har arrangeret en festaften for spillere og ægtefæller, Lørdag den 23. september kl. 18. Uden kortspil, men med spisning, musik og dans samt andet hyggeligt samvær.

Årsagen kan måske også ses af det faktum, at aldersgennemsnittet senest ligger på omkring 74 år så kræfterne er nok ikke helt til de store og vilde arrangementer.

I alle bridgeklubber er det nødvendigt med temmelig meget praktisk arbejde. Det være sig:

Turneringsopsætning med tilmeldingslister. Resultatlister uge efter uge

Kage og kaffe i pausen.

Øl og vand til spillernes velbehag under spillet.

Meddelelser til pressen.

Her har det aldrig skortet på ihærdige frivillige, som har ydet en kæmpe indsats til gavn for sammenholdet i klubben. Her kan nævnes utallige; men der er grund til at fremhæve Thor West, som helt fra klubbens start og næsten 40 år frem var ansvarlig for turnerings opsætninger, regnskabs sedler og resultatlister. En opgave som Mogens Aggerholm også varetog i mange år sideløbende med kasserer jobbet. Siden september 2016 er dette arbejde overgået til Birger Nielsen.

Hvor meget kort er der så blevet spillet gennem de 60 årene:

Sikkert i gennemsnit 56 spillere gennem 26 spilleaftener gennem 60 år.

Med 27 spil i tre rækker bliver det til: 60

Så det antages at være af stor mentalhygiejnisk værdi, at så mange spillere på en afslappet måde kan møde de logiske og halv matematiske udfordringer, bridgespillet rummer.


I jubilæumsåret 2017 består bestyrelsen af:

Jan Pedersen                 formand

Mogens Aggerholm     kasserer

Birger Nielsen               turneringsansvarlig og turneringsleder

Hans Otto Munch        sekretær

Morten Top Jensen      bestyrelsesmedlem

Klubbens arkiv rummer tre protokoller samt en regnskabsbog og disse har været kilden til ovenstående beretning om klubbens virke og her kan det også ses, hvem der har været: formænd gennem tiderne:

                                                 Valgt                      Udtrådt

Poul Riis                                 11.09.1957               26.04.1979             22 år

Inge Nielsen                           26.04.1979               10.04.1980               1 år

Bo Ulrik Munk                       10.04.1980               18.04.1984               4 år

Poul Munch                            18.04.1984               29.03.2012             28 år

Jan Erik Pedersen                   29.03.2012

Æresmedlemmer: (Alle afgået ved døden)

Gether Jensen

Poul Riis (død 30.12.1996)

Poul Munk (død 19.05.2012)

Beretningen nedfældet og afsluttet, den 30. august 2017 af

Jan Pedersen, Nybyvej 29, 3720 Aakirkeby. Tlf. 56 974374 mail: jan.lot@mail.dk


Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Pedersker Bridgeklub.

Senest ændret 1. Sep. 2018


Bridgeklubbens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger der er relevante for klubbens drift.

Vi sletter dine oplysninger på anmodning når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Pedersker Bridgeklub er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontantperson: Birger Nielsen
Adresse: Bavnet 13
Telefon: 23301934
Mail: pederskerbridgeklub@gmail.com
Website: www.bridge.dk/3140

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.
 2. Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv, samme som Medlemsoplysninger, samt:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Andre oplysninger: Oplysninger om hvervet, bankkontonummer mv.
 3. Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato mv.
   2. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv og fra Danmarks Bridgeforbund. Oplysninger vi modtager fra Danmarks Bridgeforbund er foruden almindelige registrerings- og kontaktoplysninger sportslige oplysninger om fx spillestyrke samt eventuelle udelukkelser.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle personoplysninger er særligt:

 • Bridgeklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • At der sker som følge af et lovkrav.
 • At der sker med dit samtykke.


Formålene:

 1. Vi behandler medlemsoplysninger:
  1. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.
  3. For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og overfor forbundets øvrige medlemsklubber.
 2. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver:
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige opgave.
 3. Vi behandler oplysninger om ansatte:
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til dit ansættelsesforhold.
  2. For at opfylde myndigheders krav.
 4. Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter:
  1. For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten.
  2. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten en korrekt sportslig kontekst.

Vi behandler som hovedregel kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

 • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter herunder offentliggøre start- og resultatlister samt MP- og handicapposteringer.
 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx i forhold til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon.
 • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående herunder offentliggøre billeder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund for at sikre en korrekt håndtering af vores medlemskab heraf samt for at sikre opfyldelsen af dine rettigheder overfor DBf og DBfs øvrige medlemsklubber i kraft af dit medlemskab hos os.
 • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af kommunal lokalestøtte eller private fondes tilskud.
 • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
 • For medlemmer under 18 år behandler vi endvidere forældres persondata for at kunne kommunikere med medlemmets forældre.

Vi behandler undtagelsesvist persondata under samtykke:

 • Vi forlanger børneattest fra alle medlemmer, der har til opgave at lede, undervise eller fungere som hjælper for en af klubben arrangeret aktivitet, der hovedsageligt er henvendt mod unge under 18.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver dine personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig fx oplyser vi dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er klubbens formand.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet og dertil i op til 3 år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben.
 2. Medlemmer med særlige opgaver: som medlemmer.
 3. Ansatte:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter det kalenderår, hvor din ansættelse er ophørt.
 4. Deltagere i åbne aktiviteter:
  1. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil aktiviteten er endeligt afsluttet og du anmoder om at få dem slettet.

Vi opbevarer dog oplysninger der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst så længe de har værdi i denne kontekst fx opbevarer og offentliggør vi navnene på årets klubmestre eller vinderne af vores åbne turneringer gennem hele klubbens levetid.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik).
 • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (retten til at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig i et læseligt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i dette dokument.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette dig, fx for at kunne opstille lovlig krævet dokumentation for et opnået kommunalt tilskud.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.


Vedtaget af Pedersker Bridgeklubs bestyrelse 1/9 2018.

BridgeCentral, 29. februar 2024